Matkaehdot

Matkojemme erityisluonteen vuoksi sovellamme seuraavia erityisehtoja:

Lime Oy:n räätälöitävät matkapaketit ovat asiakkaan erillisestä toimeksiannosta tehtäviä omatoimimatkoja. Matkapaketin lopullinen sisältö ja hinta määräytyvät asiakkaan toiveiden ja palvelujen saatavuuden mukaan. Saatavuus voi olla rajoitettu erityisesti juhlapyhien ja erilaisten tapahtumien aikaan.


Matkasopimus, maksusuoritukset sekä tietojen oikeellisuus

Matkasopimus syntyy, kun matkustaja tilattuaan matkan maksaa Lime OY:lle ennakkomaksun eräpäivään mennessä. Loppuerä maksetaan 45 vrk ennen matkan alkua. Joillakin matkoilla voi loppumaksu erääntyä jo aikaisemmin. Mikäli maksusuoritus laiminlyödään, on matkanjärjestäjällä oikeus purkaa sopimus. Jos matka varataan alle 45 vrk ennen lähtöä, matkaa varattaessa suoritetaan koko matkan hinta.

Matkapaketti tuotetaan ja hinnoitellaan asiakkaan toimeksiannosta. Asiakkaalla on velvollisuus tutustua matkapaketin sisältöön ja ilmoittaa siinä mahdollisesti olevista puutteista ja virheellisyyksistä ennen maksun suorittamista. Sitova sopimus syntyy asiakkaan hyväksyttyä tarjotun matkapaketin ja maksettua varausmaksun sovittuun eräpäivään mennessä, tai mikäli lähtöön on alle 45 vrk, asiakkaan maksettua matkan koko hinnan annettuun eräpäivään mennessä. Ennakkomaksu on 20% maapaketin hinnasta.  Lentoyhtiökohtaisista liputussäännöistä johtuen lentolippu/liput joudutaan laskuttamaan jo varausmaksun yhteydessä tai ennen loppumaksun suorittamista. Mikäli loppumaksu tai osa siitä on matkan erityisluonteen tai pakettiin osallistuvien palveluntuottajien erityisehtojen vuoksi maksettava aiemmin, se ilmoitetaan myyntivaiheessa ennen sopimuksen syntymistä.

Ennakkomaksuon 20% maapaketin hinnasta.

Matkustajan tulee matkaa varatessaan antaa nimitiedot täsmälleen samassa muodossa kuin ne ovat matkalla käytettävässä passissa. Jos lentoyhtiön säännöt eivät salli nimenmuutosta, kuluina veloitetaan lisäksi lentolipun koko hinta (ks. kohta Varausmuutokset). Alaikäinen (alle 18-vuotias) yksin matkustava tarvitsee aina huoltajan kirjallisen suostumuksen matkasopimuksen tekemiseen. Vastuu ko. suostumuksen lähettämisestä matkanjärjestäjälle on asiakkaalla.

Passi ja viisumit

Kaikilla matkoillamme tarvitaan voimassa oleva ulkomaanpassi. Passi on oltava voimassa vielä 2 kuukautta matkan jälkeenkin. Matkustajan tulee varmistaa passin voimassaolo ja kunto. Passissa on myös oltava riittävästi tyhjiä sivuja jäljellä mahdollisia viisumeita ja leimoja varten.

Ellei Teillä ole Suomen passia, pyydämme ilmoittamaan siitä jo matkalle ilmoittautuessanne.

Matkanjärjestäjä ei vastaa matkustajalle aiheutuvasta vahingosta, mikäli hänen matkansa estyy tai keskeytyy puutteellisten matka-asiakirjojen, rikkinäisen passin tai viisumin epäämisen vuoksi.

Vakuutusturva, riittävän kattava matkavakuutus sekä matkanjärjestäjän vastuu

Matkat eivät sisällä peruutusturvamaksua. Kehotamme matkustajiamme jo matkan varausvaiheessa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusvakuutus oman, lähiomaisen tai matkatoverin (nimi ilmoitettava vakuutuksessa) vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta. Tarkemmat ohjeet saatte vakuutusyhtiöltänne.

Lisäksi kehotamme matkustajiamme tarkistamaan myös vakuutuksensa peruutusturvaehtokohdan. Joissakin vakuutuksissa korvausmääriä on rajoitettu, josta voi seurata matkustajan oman vastuun laajentuminen.

Matkanjärjestäjä ei ole vahingonkorvausvastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta tilanteesta, lakkotilanteista, luonnonkatastrofeista, terrorismista tai muista vastaavista tilanteista. Matkanjärjestäjä ei myöskään vastaa matkustajille tai matkatavaroille mahdollisesti sattuvista vahingoista. Kaikissa matkakohteissa ei omaisuuden ja henkilön turva ole yhtä hyvä kuin Suomessa. Lisätietoja kohdemaiden yleisestä turvallisuudesta saa mm. Suomen ulkoministeriön matkustustiedotteista. Ilma- ja merikuljetukseen liittyvän tapahtuman tai vahingon osalta matkanjärjestäjän vastuu rajoittuu enimmillään sen mukaan, mitä ilmakuljetuslainsäädännössä on säädetty.

Peruutusehdot ja varausmuutokset

Peruutusehdot – äkillinen sairastapaus tai muu vakava tapahtuma

Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapahtuma,  on matkanjärjestäjällä oikeus periä kohtuullinen korvaus peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä, kuten ennakkoon maksetuista palveluista (esim. lennot ja hotellit ). Matkanjärjestäjä ei sen sijaan ole oikeutettu korvaukseen esimerkiksi menettämästään liikevoitosta. Matkustajan on ilmoitettava peruutuksesta viivytyksettä matkanjärjestäjälle. Matkalle lähdön este on osoitettava luotettavalla selvityksellä, kuten lääkärintodistuksella, poliisitutkintapöytäkirjalla tai vakuutusyhtiön lausunnolla. Selvitys on toimitettava matkanjärjestäjälle niin pian kuin mahdollista ja viimeistään kahden viikon kuluttua peruuttamiseen oikeuttavan esteen ilmenemisestä, jollei määräajan noudattaminen ole matkustajalle kohtuuttoman vaikeaa.

Peruutusehdot :

Mikäli matkustaja peruuttaa matkansa

  1. viimeistään 45 vrk ennen matkan alkua, peritään ennakkomaksu
  2. 30-15 vrk ennen matkan alkua pidätetään 50% matkakokonaisuudesta
  3. 14 vrk ennen matkan alkua - matkalle lähtö pidätetään 100% matkan kokonaishinnasta

Varausmuutokset ja nimenmuutokset

Nimenmuutoksista ja muista varaukseen tehtävistä muutoksista perimme toimistokulut, jotka ovat minimissään 100€/matkustaja, mikäli lento-, laiva- tai junalippuja ei ole vielä kirjoitettu.

Lipun kirjoituksen jälkeen veloitetaan muutoskuluina toimistokulut 100€/matkustaja sekä lisäksi lento-, laiva- tai junayhtiön sääntöjen mukaiset kulut. Nämä kulut voivat olla korkeita, riippuen kunkin lento-, laiva ja junayhtiön säännöistä.

Jos asiakas muuttaa varaustaan, katsotaan se matkan peruutukseksi. Samoin jos uusi muutettu varaus joudutaan uudelleen muuttamaan, on se myös peruutus.

Matkaa ei voi luovuttaa toiselle henkilölle, ilman muutoskuluja, jotka määräytyvät toimistokulujen (100€/matkustaja) ja todellisten kulujen mukaan. Edellyttäen, että muutokset ovat mahdollisia. Matkalle lähtevän uuden henkilön tulee huolehtia, että esim. viisumi on mahdollista hankkia ja matka ei esty matka-asiakirjojen puutteesta.

Mikäli LIME OY joutuu muuttamaan matkanjärjestäjästä riippumattomista syistä varausta, tulee asiakkaan viiden (5) päivän kuluessa saatuaan tiedon ilmoittaa, hyväksyykö hän muutoksen. Mikäli asiakas ei ota yhteyttä, katsomme että muutos on hyväksytty. 

Lentoliikenteen ongelmat, aikataulumuutokset, myöhästymiset ja matkakohteen erityisolot

Afrikan lentoliikenteessä esiintyy varsin usein myöhästelyjä, viimehetken aikataulunmuutoksia ja jopa lentojen peruuntumisia. Koska näillä alueilla korvaavia lentoja on usein vaikea saada, edellä mainitun kaltaiset ongelmat saattavat aiheuttaa muutoksia matkan ohjelmaan ja matkakohteiden kiertojärjestykseen. Matkanjärjestäjä pidättää oikeuden ohjelmanmuutoksiin, jotka johtuvat tällaisista matkakohteen erityisoloista. Virheenä ei myöskään pidetä myöhästynyttä saapumista matkakohteesta tai myöhäisempää kotiinlähtöä, jos muutos johtuu matkanjärjestäjästä riippumattomasta syystä ja matkakohteessa olo pidentyy alle 5 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 6 tuntia, 5 - 8 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 8 tuntia ja yli 8 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 12 tuntia. Jos muutoksen syynä on ilmatilan ruuhkautuminen, lennonjohdon toimenpiteet, tekninen vika, poikkeuksellinen sää tai vastaava syy, sovelletaan edellä mainittuja aikamääriä kaksinkertaisina. Mikäli viivästynyt kotiinpaluu ei johdu matkanjärjestäjän tai sen alihankkijan huolimattomuudesta, matkustaja ei ole oikeutettu korvaukseen viivästyksen hänelle mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta.

Matkatavarat

Ilmaiseksi kuljetettavan matkatavaran määrä on useilla lennoilla 23 kg. Matkustamoon saa viedä yhden käsimatkatavaran, kooltaan yleensä enintään 55 x 40 x 20 cm ja painoltaan yleensä enintään 5 kg. Laukun ulkomitat, taskut, pyörät ja kahvat mukaan lukien eivät saa ylittää näitä mittoja. Lentoyhtiöt voivat halutessaan rajoittaa käsimatkatavaran kokoa. Reittilennoilla noudatetaan ylipainomaksuissa kansainvälisen ilmakuljetusjärjestön IATA:n/lentoyhtiön niistä määräämiä maksuja.

Matkanjärjestäjän vastuu

LIME OY on vastuussa siltä suoraan ostetuista palveluista. Matkan aikana omatoimisesti tehdyt retket, liikkuminen tai ateriat juomineen eivät kuulu vastuullemme, jollei niitä ole tilattu matkanjärjestäjältä.

Matkustajan vastuu

Matkustajan tulee tarkistaa kaikki matkaan liittyvät asiakirjat (passi/henkilökortti ja viisumi, mikäli matkalle tarvitaan viisumi) ja näiden voimassaoloajat sekä lentoliput ja aikataulut ja mahdolliset muutokset, jotka ilmoitettu ennen matkaa. Passin kuvasivusta on hyvä ottaa matkalle mukaan kopio.

Lisäksi kehotamme matkustajaa ottamaan koko matkan ajalle kattavan matka -ja matkatavaravakuutuksen sekä peruutusturvavakuutuksen omasta vakuutusyhtiöstä (katso kohta vakuutukset).

Suosittelemme tutustumaan myös Suomen Ulkoministeriön matkustustiedotteisiinwww.formin.fi

Voitte konsultoida terveysohjeita omalta lääkäriltänne tai tutustua terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuihin: www.thl.fi  Mahdollisesti matkalla tarvittavat rokotuksetwww.rokote.fi

Matkalla tulee noudattaa paikallisia turvallisuusmääräyksiä. Matkalla jokainen matkustaja vastaa, ensisijaisesti itse omasta turvallisuudestaan. Hätätapauksissa ovat meidän ohellamme maan viranomaiset, Suomen suurlähetystö sekä konsulaatit oikea taho auttamaan.  Asiakas on velvollinen saapumaan ajoissa lentokentälle, ohjelmassa sovittuihin tapaamisiin sekä noudattamaan mahdollisia palveluntuottajan tekemiä muutoksia ja uusia aikatauluja matkan aikana. LIME OY ei vastaa asiakkaan laiminlyönneistä tai myöhästymisistä johtuvista vahingonkorvauksista.

Käyttämättömistä tai osittain käytetyistä ja etukäteen maksetuista erikoispalveluista emme suorita takaisinmaksua. 

Vastuullinen matkanjärjestäjä:

LIME OY
Sotkantie 2
04320 Tuusula, Finland

Puh: 0400-813262

Sähköposti: jyrki.ojala(at)lime.fi